Logo

Fashion, Beauty, Editors Pick

ပိုက်ဆံအပိုထပ်မကုန်ဖို့ ယောင်းရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသင့်တဲ့ အဝတ်အစား (၈) မျိုး

ပိုက်ဆံအပိုထပ်မကုန်ဖို့ ယောင်းရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသင့်တဲ့ အဝတ်အစား (၈) မျိုး

ဘယအြခွိနပြဲဖှဈဖှဈ ဒါလေးတှေ ရှိထားတော့ အဆငပြှတောပေါ့

ယောငွးတို့ရေ…နေ့စဉနွဲ့အမှှအသဈအသဈတှေ အဆငစွုံအသှေးစုံထှကရွှိနတေဲ့ ဖကရွှငရွစေီးကှောငွးကှီးထဲမှာ ထှကတွိုငွးဝယနွရတော ဘကဂွကှထွိခိုကတွယလွနေောွ…ဒါ့ကှောင့ွ Stella ကတော့ ရုံးသှားကှောငွးသှား အခှိနတွောတွောမွှားမှားမှာ ဝတလွို့ရတဲ့ အဝတအွစားမှိုးတှကေိုပဲ အဓိကထားပှီး ဝယဖွှဈနတယွေ။ အခု Stella သိထားတဲ့ မိနွးကလေးတိုငွးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ မရှိမဖှဈဝယထွားသင့တွဲ့ အဝတအွစားလေးတှကေို ယောငွးတို့နဲ့အတူတူ ဝမှှပေေးမယနွောွ…

 

(၁) Basic Tee

တို့ မှနမွာနိုငငွံရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ကိုကညွီတဲ့ တီရှပလွေးတှကေ ဘယသွှားသှား ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လှတလွှတလွပလွပဝွတလွို့ရတာမို့ မိနွးကလေးတိုငွးမှာ ရှိတတကွှပါတယွ။ တီရှပအွသားကို ရှေးမယဆွိုရငတွော့ အကောငွးဆုံးက စှပကွယှသွားလို့ ခေါကွှတဲ့ အသားအေးအေးနဲ့ ခညှသွားပါ။

ပိုကဆြံအပိုထပမြကုနဖြို့ ယောငြးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသငြ့တဲ့ အဝတအြစား (၈) မွိုး

 

(၂) Blazer

Interview ဖှရငဖွှေဈဖှဈ အရေးကှီးတဲ့ meeting ထိုငရွမှာပဲဖှဈဖှဈ ဝတသွှားသင့တွာကတော့ blazer coat တှပေါပဲ။ Blazer coat တှကေ ယောငွးတို့ကို စမတကွကှအှမှိုးသမီးတဈယောကအွသှငပွှောငွးပေးနိုငတွာမို့ တဈထညကွတော့ ရှိကိုရှိသင့ပွါတယွ။ ကိုယကွ အမှားကှီးမဝယခွငှဘွူးဆိုရငတွော့ ကှောငကွှောငကွှားကှားအဆငတွှထကွေ အနကွ (သို့မဟုတွ) နကပွှာရောငွ ဗှောငတွဈထညရွှိရငွ လုံလောကပွါပှီနောွ။

ပိုကဆြံအပိုထပမြကုနဖြို့ ယောငြးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသငြ့တဲ့ အဝတအြစား (၈) မွိုး

 

(၃) Jeans

Skinny Jeans တှကတေော့ မရှိမဖှဈပါ။ Stella ကတော့ အပှငသွှားခံနီး ဘာဝတရွမှနွးမသိ ခေါငွးစားတဲ့ အခှိနမွှိုးတှမှော တဈထညကွို တှေ့တဲ့အငွကြှီတဈထညနွဲ့ ကောကဝွတလွိုကတွာပဲ။ ဒါကှောင့ွ skinny jeans အသားကောငွးတဈထညဝွယထွားတာက ကောငွးသောရငွးနှီးမှုပနွှံမှုဆိုတာ ယုံပါနောွ။

ပိုကဆြံအပိုထပမြကုနဖြို့ ယောငြးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသငြ့တဲ့ အဝတအြစား (၈) မွိုး

 

(၄) Bra

နေ့တဈနေ့ကို စိတကွှညကွှညလွငလွငဖွှတသွနွးဖို့အတှကွ bra ကောငွးကောငွးတဈထညလွိုအပတွယဆွိုတာ ယောငွးတို့ယုံမလားတော့ မသိဘူး။ ကိုယဝွတထွားတဲ့ bra က ဆိုကမွမှနတွာတို့ ကှိုးတိုနတောတို့ဆို တဈနကေုနအွသကရွှူတှကပွှေ ဇကကွှောတှတကပွှေီး နလေို့ထိုငလွို့မကောငွးတော့မှိုးကှုံဖူးကှတယမွှတလွား။ ဒါကှောင့ွ bra ကောငွးကောငွးလေးတဈထညတွော့ ဝယဖွှဈအောငဝွယထွားကှပါလို့။

ပိုကဆြံအပိုထပမြကုနဖြို့ ယောငြးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသငြ့တဲ့ အဝတအြစား (၈) မွိုး

 

(၅) Little black dress

ပှဲတကစွရာရှိတာဖှဈဖှဈ ညဘကသွူငယခွငွှးတှနေဲ့ အပှငသွှားစရာရှိတာဖှဈဖှဈ ဝတလွို့ရတဲ့ အနကရွောငဂွါဝနလွေးတဈထညတွော့ ရှိထားသင့ပွါတယွ။ Cutting ကောငွးကောငွး ခှုပရွိုးခှုပသွားကောငွးနဲ့ classic ဆနဆွနွ ရိုးရိုးရှငွးရှငွး အနကရွောငဂွါဝနလွေးက ယောငွးကို နောငတွရစမှော မဟုတပွါဘူး။

ပိုကဆြံအပိုထပမြကုနဖြို့ ယောငြးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသငြ့တဲ့ အဝတအြစား (၈) မွိုး

 

(၆) Bikini

ပိတရွကမွှာ ကမွးခှသှေားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတွ သူငယခွငွှးတှနေဲ့ ရသှေားကူးကှတဲ့အခါ ဝတဖွို့ ဘီကီနီတဈထညဝွယဖွို့ မမေ့ပါနဲ့။ ခပလွနွးလနွး two piece တှေ one piece တှေ မဝတရွဲရငတွောငမွှ လုံလုံခှုံခှုံနဲ့ ခစှစွရာကောငွးတဲ့ ရကေူးဝတစွုံလေးတှေ ရှိတာကှောင့ွ ယောငွးမှာ တဈထညလွောကတွော့ ရှိသင့ပွါပှီ။

ပိုကဆြံအပိုထပမြကုနဖြို့ ယောငြးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသငြ့တဲ့ အဝတအြစား (၈) မွိုး

 

(၇) Blouse

ဘာနဲ့ဖှဈဖှဈတှဲဝတလွို့ အဆငပွှတေဲ့ထဲမှာ ဘလောကဈွတှလညွေး ပါပါတယွ။ ကောငွးတဲ့ ဘလောကဈွတဈထညဟွာ စကတနွဲ့ဝတဝွတွ ဘောငွးဘီနဲ့ဝတဝွတွ ယောငွးကို ရိုးရိုးရှငွးရှငွးလှနစမှေောပါ။ ဘလောကဈွဝယမွယဆွိုရငတွော့ အဖှူ၊ အနကွ၊ အသားရောငစွတဲ့ အရောငတွှကေို ရှေးဝယပွါနောွ။

ပိုကဆြံအပိုထပမြကုနဖြို့ ယောငြးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသငြ့တဲ့ အဝတအြစား (၈) မွိုး

 

(၈) Black heels

ဖိနပကွောငွးကောငွးလေးတှကေ နရောကောငွးကောငွးလေးတှကေို ခေါသွှားတတပွါတယွ ယောငွးတို့ရေ။ ကိုယ့ကွိုယကွို ယုံကှညမွှုအပှည့ရွှိအောငွ အားဖှည့ပွေးတဲ့ထဲမှာ အနကရွောငဒွေါကဖွိနပတွဈရံလညွးပါတယလွို့ Stella ကတော့ ယူဆပါတယွ။ ဒေါကဖွိနပအွမှင့မွစီးတတတွဲ့သူတှအနနေေဲ့လညွး နှဈလကမွဒေါကွ သုံးလကမွဒေါကွ ဆိုပှီး ကိုယနွဲ့ကိုကညွီတဲ့ အမှင့ကွို ရှေးခယှနွိုငပွါတယွ။

ပိုကဆြံအပိုထပမြကုနဖြို့ ယောငြးရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှိကိုရှိသငြ့တဲ့ အဝတအြစား (၈) မွိုး

Share this story

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on linkedin

Related Articles

ဇက်ကြောတက် သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု

ဇက်ကြောတက် သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု

တစ်ခုခု အာရုံစိုက်မယ်မကြံနဲ့… ဇက်ကြောက အရင်တက်မယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းလေးတို့ ဖတ်ဖို့..  တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြီးလို့ ညနေစောင်းမှာ ဇက်ကြောတက်ခြင်းကို နေ့တိုင်းနီးပါးခံစားနေရတဲ့ယောင်းတို့များ ရှိနေမလားဟင်…

Read More »
ခပ်ဟော့ဟော့အင်္ကျီတွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဘရာအမျိုးအစား (၃) မျိုး

ခပ်ဟော့ဟော့အင်္ကျီတွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဘရာအမျိုးအစား (၃) မျိုး

ဘယ်လောက်ဟော့တဲ့အင်္ကျီဝတ်ဝတ် ဘရာအရွေးမှားရင်တော့ ဂွမ်းနေဦးမှာပဲနော်   ယောင်းတို့ရေ … အင်္ကျီလှလှလေးတစ်ထည်ကို ဝတ်ချင်ပေမဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဘရာမရှိလို့ စိတ်ညစ်ရတာတွေ

Read More »
ခ်စ္သူဆီက ေယာက်္ားေလးေတြအလိုခ်င္ဆံုးအရာ (၅) ခု

ချစ်သူဆီက ယောကျ်ားလေးတွေအလိုချင်ဆုံးအရာ (၅) ခု

ဘာတှဖှဈမလေဲ သိခငှကှှတယမှလား… မညာခငှစှမှးပါနဲ့ကှာ..   ကိုယ့ခှစှသှူကို နားလညပှေးနိုငတှဲ့သူတဈယောကဖှှဈဖို့အတှကဆှို သူကိုယ့ဆှီက ဘာတှကေို မှှောလှင့ထှားတယဆှိုတဲ့အကှောငှးကိုလညှး နားလညထှားဖို့

Read More »
တစ်‌ယောက်‌ယောက်ကို ချစ်နေပြီဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ

တစ်‌ယောက်‌ယောက်ကို ချစ်နေပြီဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ

ရငမွှာ ခစှမွှားခစှမွိနလေား မရရောဘူး စိတထွဲက….   မသခှော မရရောခှငွးတှနေဲ့ ဒီသီခငွှးလေးကို ညညွးနမေိပှီလား ယောငွးတို့ရေ…

Read More »

HER Myanmar

Page သို့သွားရန်

HER Myanmar အနေနဲ့ သင့်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကို သင့်မိတ်ဆွေတစ်‌ယောက်အနေနဲ့ အမြဲ အဖော်ပြအကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

Her Myanmar Team

Editor's Pick
Sponsor

ADVERTISE WITH US

Explore