Logo

Relationships, Editors Pick, Love

ချစ်သူဆီက ယောကျ်ားလေးတွေအလိုချင်ဆုံးအရာ (၅) ခု

ခ်စ္သူဆီက ေယာက်္ားေလးေတြအလိုခ်င္ဆံုးအရာ (၅) ခု

ဘာတှဖှဈမလေဲ သိခငှကှှတယမှလား… မညာခငှစှမှးပါနဲ့ကှာ..

 

ကိုယ့ခှစှသှူကို နားလညပှေးနိုငတှဲ့သူတဈယောကဖှှဈဖို့အတှကဆှို သူကိုယ့ဆှီက ဘာတှကေို မှှောလှင့ထှားတယဆှိုတဲ့အကှောငှးကိုလညှး နားလညထှားဖို့ လိုအပပှါတယှ ယောငှးတို့ရေ… တဈခါတလကှေ ကိုယနှားလညထှားတာက တဈမှိုး၊ သူတို့ တကယမှှှောလှင့တှာက တဈမှိုးဆိုရငှ နားလညမှှု လှဲနိုငစှရာတှကေ အမှားကှီး ရှိတယလှနေောှ..

ဒါကှောင့ှ ယောကှှားလေး အမှားစုက သူတို့ခစှသှူဆီက ဘာတှကေို မှှောလှင့တှတကှှလဲဆိုတာ အကဒှမှငကှ စပစှုပှီး ဖောပှှပေးလိုကပှါတယနှောှ…

 

၁။ လေးစားမှု

အလကားနေ အလကား လေးစားခံခငှနှတောမှိုးတော့ ဘယဟှုတမှလဲနောှ.. သူတို့လိုခငှတှာက သူတို့ကို တနှးတူလေးစားမှု ထားတာမှိုးပါ။ ယောကှှားလေးအမှားစုက သူတို့ကို လှှမှးမိုး ခှုပကှိုငခှငှတှဲ့ မိနှးကလေးမှိုး၊ သူတို့ရဲ့ အရညအှခငှှးကို အသိအမှတမှပှုခငှတှဲ့ မိနှးကလေးမှိုးကို သဘောကလှေ့မရှိပါဘူး။ ခစှမှိလို့ အစပိုငှးမှာ ခှင့လှှှတပှေးရငတှောငှ နောကပှိုငှးမှာ အဆငမှပှဖှဈတတေကှှပါတယှ။

ဒါကှောင့ှ မိနှးကလေးအနနေဲ့ ကိုယ့ခှစှသှူဟာ ကိုယ့ထှကှ အသကငှယတှယှ၊ ဝငငှှအေားဖှင့ှ ကိုယ့ထှကနှညှးတယှ၊ အရညအှခငှှးက ကိုယ့လှောကမှထူးခှှနရှှာဘူးဆိုရငတှောငှ သူ့အပေါှ လေးစားမှုပေးလိုကပှါ။ ရိုကှိုးနရမယလှေို့ ဆိုလိုတာမဟုတဘှူးနောှ… သူ့ရဲ့ အရညအှခငှှးကို အသိအမှတပှှုပေးဖို့ပဲ ပှောတာပါ။

သူတို့မှာ အားနညှးခကှရှှိတယဆှိုရငှ ဒီအားနညှးခကှကှို အထိုကအှလှောကှ နားလညပှေးတာ၊ သူတို့ရဲ့ အရညအှခငှှးတှကေို မှငပှေးကှည့ပှေးတတတှာမှိုးကို လိုခငှကှှတာပါ။ ဒါတော့ ယောကှှားလေးမှရယှ မဟုတဘှူးလို့ အကဒှမှငှ ထငတှာပဲရယှ..လူတိုငှးက ဒီလိုပဲ ဖှဈမယထှငပှါရဲ့နောှ…

ခစှသွူဆီက ယောကွှားလေးတှအလေိုခငှဆွုံးအရာ (၅) ခု

၂။ အားပေးမှု

အပေါမှှာ ပှောခဲ့သလိုပါပဲ။ ယောကှှားတိုငှးက ထူးခှှနထှကမှှကနှတော မဟုတပှါဘူး။ ကှိုးစားနဆေဲ အမှိုးသားတှအမှေားကှီးပါ။ နောကပှှီး အောငမှှငနှတယဆှေိုတဲ့ ယောကှှားတှတေောငှ သူတို့ကို အားပေးနှဈသိမ့ရှမယ့အှခှိနဆှိုတာ လိုအပပှါတယှ။

ဒါကှောင့ှ သူတို့ရဲ့ အရညအှခငှှးတှကေိုမှငအှောငကှှည့ပှါ။ သူတို့ရဲ့ ကှိုးစားမှုကို အသိအမှတပှှုပေးပှီး အားပေးတဲ့ စကားလေးတှေ မကှာမကှာ ပှောပေးပါ။ ဒါက ယောကှှားလေးတှေ သူတို့ခစှသှူဆီက မှှောလှင့တှောင့တှနတေဲ့အရာပါ။

 

၃။ ခစှသှူ သူရဲကောငှး

ယောကှှားလေးအမှားစုကလေ သူတို့ခစှသှူရဲ့ အမှငမှှာ သူရဲကောငှးကှီး ဖှဈခငှကှှတာပါ။ ငါ့ခစှသှူက ဘယလှို တောတှာ၊ ဘယလှို သတတွိရှိတာ၊ ဘယလှို အရညအှခငှှးရှိတာဆိုတဲ့ စကားမှိုးကှားခငှသှလို သူတို့ခစှသှူရဲ့ မကှစှိထဲမှာ သူရဲကောငှးတဈယောကအှဖှဈ မှငတှာခံခငှတှာပါ။

ဒါကှောင့ှ သူ့ရဲ့ အရညအှခငှှးတှကေို ခှီးကှူးပေးပါ။ ခစှသှူရဲ့ ဘယအှရညအှခငှှးတှကေို ဘယလှို သဘောကကှှောငှး ထုတဖှောပှှောပေးတတတှဲ့အကငှ့ကှို လုပပှါ။ ခစှသှူရဲ့ အထငကှှီးလေးစားမှုဆိုတာ လူတိုငှးအတှကှ အားတဈခုပဲလေ…

 

၄။ လုံခှုံရာ

ယောကှှားလေးတှဟော ကှံ့ခိုငရှမယှ၊ ရဲရင့ရှမယလှို့ အစဉအှလာအရသတမှှတကှှပမေဲ့ သူတို့လညှး လူသားတှပေဲမို့ ခံစားခကှရှှိကှတာပဲလေ… ဒါပမေဲ့ လူတကာကို သူတို့ထုတမှပှခငှတှာကှောင့ှ ခစှရှသူရဲ့ ရငခှှငမှှာ ငိုတာမှိုး၊ သူကှောကလှန့ရှတာတှကေို ရငဖှှင့တှာမှိုးလုပတှတပှါတယှ။

ဒီလိုအခါမှာ “ယောကှှားဖှဈပှီးတော့” .. ဆိုတဲ့ စကားမှိုးနဲ့ သူ့ရဲ့ ယုံကှညမှှုပှောကအှောငမှလုပပှါနဲ့။ သူ့ရဲ့ အားနညှးခကှတှှကေို ယုံယုံကှညကှှညပှှလို့ရတဲ့ လုံခှုံရာ တဈခုသူလိုခငှတှဲ့အခါ အားပေးနှဈသိမ့မှှုတှနေဲ့ ဖှည့ဆှညှးပေးလိုကပှါနောှ။

ခစှသွူဆီက ယောကွှားလေးတှအလေိုခငှဆွုံးအရာ (၅) ခု

၅။ ကိုယပှိုငနှရော

ခစှတှဲ့သူဆိုမှတော့ အမှဲတမှးတှေ့ခငှမှှငတှာပေါ့လို့ တောတှောမှှားမှား တှေးတတကှှပမေဲ့ ယောကှှားလေးတှကေ ဒီလိုမမှငပှါဘူး။ မှနပှါတယှ… ခစှတှဲ့သူမို့ မကှာခဏတှေ့ခငှတှယှ ဒါပမေဲ့ သူတို့ဘာသာ ယောကှှားလေးခငှှးဖှဈစေ သူတဈယောကတှညှးပဲဖှဈစေ အခှိနဖှှုနှးခငှတှာမှိုး ရှိကှပါတယှ။ (ဒီလိုအခှိနမှှိုးက တကယတှမှး ကိုယ့အှတှကလှညှး လိုအပတှယလှနေောှ… ကိုယပှိုငအှခှိနဆှိုတာက လူတိုငှးမှာ ရှိသင့တှာ မဟုတလှား)

 

ဒီအခါ မယုံသငှကွာစိတတှှနေဲ့ သူ့အနားက မခှာဘဲ နဖေို့ ဇှတမှကှိုးစားပါနဲ့။ သူလိုခငှတှဲ့ ကိုယပှိုငှ အခှိနပှေးလိုကပှါ။ ဒီအခါ နှဈဦးသားရဲ့ အခစှရှေးက ပိုသာယာလာမှာပါ။

 

ဒါတှကတေော့ သူတို့ခစှသှူတှဆေီက ယောကှှားလေးတှေ အလိုခငှဆှုံးအရာ (၅)ခုပါပဲရှငှ။ တကယ့တှကယကှတှော့ ဒီအခကှတှှဟော ခကခှဲတဲ့ အခကှတှှေ မဟုတဘှူးလနေောှ… အဓိကက နားလညမှှုလေး နညှးနညှးပေးလိုကမှယဆှို အရာအားလုံး အဆငပှှသှေားမှာပါ။ ခိုငမှာတဲ့ အခစှရှေးတဈခုကို နှဈဦးသား တညဆှောကနှိုငကှှပါစေ ယောငှးတို့ရေ…

Share this story

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on linkedin

Related Articles

ဇက်ကြောတက် သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု

ဇက်ကြောတက် သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု

တစ်ခုခု အာရုံစိုက်မယ်မကြံနဲ့… ဇက်ကြောက အရင်တက်မယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းလေးတို့ ဖတ်ဖို့..  တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြီးလို့ ညနေစောင်းမှာ ဇက်ကြောတက်ခြင်းကို နေ့တိုင်းနီးပါးခံစားနေရတဲ့ယောင်းတို့များ ရှိနေမလားဟင်…

Read More »
အသည်းကွဲတဲ့အချိန်ကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ကြမလဲ

အသည်းကွဲတဲ့အချိန်ကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ကြမလဲ

ချစ်တတ်ရင်တော့ အသည်းကွဲရမှာပါပဲ…   အသည်းပါလာရင် အသည်းတော့ ကွဲစမြဲပါပဲ။ ကြီးကြီးမားမား မကွဲရင်တောင် သေးသေးလေးတော့ ကွဲကြဖူးမှာပါ။

Read More »
အချစ်ဟောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့ အချစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ

အချစ်ဟောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့ အချစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ

လကရြှိမှာကိုယပြိုငဆြိုငနြရတေယဆြိုပမေဲ့လညြး ….   ကိုယြ့ခစွသြူကို စနှိုကကြွောခြံရမှာလညြး မကှောကရြ၊ ခှံခုနသြှားမှာလညြး မကှောကရြဘဲ အရငလြူဆီပှနပြါသှားမှာပဲ ကှောကနြရတေဲ့

Read More »
အမြဲအနိုင်လိုချင်တဲ့ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေစေဖို့

အမြဲအနိုင်လိုချင်တဲ့ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေစေဖို့

ဟင့အွငွး စိတညွဈနမယေ့အွစား ကိုယကွတော့ ဒရာမာဇုနထွဲကနပေဲ ပှေးထှကပွဈလိုကမွယွ… ကမဘြာပေါမွှာ အခကခွဲဆုံးအလုပကွ ဘာလဲသိလား? ကိုယ့ကွိုယကွိုယွ ပှနပွှနပွှီး

Read More »

HER Myanmar

Page သို့သွားရန်

HER Myanmar အနေနဲ့ သင့်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကို သင့်မိတ်ဆွေတစ်‌ယောက်အနေနဲ့ အမြဲ အဖော်ပြအကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

Her Myanmar Team

Editor's Pick
Sponsor

ADVERTISE WITH US

Explore