Logo

Fashion, Lifestyle

ဝတ်စုံပြည့်မဝတ်ချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတက်ဖက်ရှင်အတွဲအစပ် (၃) ခု

ဝတ်စုံပြည့်မဝတ်ချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတက်ဖက်ရှင်အတွဲအစပ် (၃) ခု

ရုံးသှားဖို့အရေး ဘာဝတရှမလဲစဉှးစားရတာ အလုပတှဈလုပှ

 

ယောငှးတို့က နေ့စဉရှုံးတကနှရတေဲ့လူတဈယောကဆှိုရငှ ရုံးသှားခါနီးဆို ဘာဝတရှမလဲ စဉှးစားရခကတှာမှိုးကှုံဖူးမယထှငပှါတယှ။ အထူးသဖှင့ှ ကိုယကှ ရုံးနောကကှနှပှေီ ဝတစှရာကရှာမတှေ့သေးဘူးဆိုရငှ ရုံးတောငသှှားခငှစှိတမှရှိတော့ဘဲ ခှပဈလကပှေဈငိုခခှငှတှော့တာပဲမလား ? ရုံးတကရှငဝှတစှရာတှကေို အငတှာနကမှှာရှာကှည့ပှှနရှငလှညှး suit တှေ ကုတအှငှကှှီတှပေဲ ထှကလှာတော့ Stella တို့နိုငငှံရာသီဥတုက ပူရအိုကရှတဲ့အထဲ ကုတအှငှကှှီတကားကားနဲ့  စိတကှဉှှးကပှရှမှာ မှငယှောငသှေး။ ဒီတော့ ယောငှးတို့ စိတရှှုပစှရာမလိုရတော့အောငှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငလှေးတှကေို Stella ပှောပှပေးမယနှောှ။

 

(၁) ရှပအှငှကှှီ နဲ့ style pants

ဝတစွုံပှညွ့မဝတခွငှတွဲ့ ယောငွးတို့အတှကွ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖွကရွှငအွတှဲအစပွ (၃) ခု ဝတစှုံပှညှ့မဝတခှငှတှဲ့ ယောငှးတို့အတှကှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငအှတှဲအစပှ (၃) ခု ဝတစှုံပှညှ့မဝတခှငှတှဲ့ ယောငှးတို့အတှကှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငအှတှဲအစပှ (၃) ခု

ရုံးမှာ အထကလှူကှီးတှနေဲ့ တှေ့ရမယှ၊ meeting ရှိတယဆှိုတဲ့နေ့တှဆေိုရငှ ဒီ outfit လေးက အိုဗာလညှးမဖှဈဘဲ အမှတယှူလို့ကောငှးမှာပါ။ ရှပအှငှကှှီဆိုတဲ့နရောမှာ ကှောငကှှောငကှှားကှားအရောငတှှထကှေ အရောငငှှိမမှယ့ှ အဖှူ၊ အနကှ၊ မီးခိုးတို့ကို ရှေးခယှသှင့ပှါတယှ။ အငှကှှီလကရှှညကှို လကအှနညှးငယခှေါကပှှီး ဝတတှာက ယောငှးကိုပိုပှီး စမတကှတှဲ့အသှငဖှှဈနစမှေောပါ။ ရုံးမှာတဈနကေုနဝှတရှမှာဖှဈတဲ့အတှကှ အသားအေးအေးတှကေိုပဲ ဝယပှါနောှ။ Style pants အရောငကှို အနကှ၊ မီးခိုး နဲ့ nude colors တှေ ဝတသှင့ပှှီး ဒီထကပှိုပှီးထငှးခငှရှငတှော့ အဖှူကို ဝတဆှငနှိုငပှါတယှ။ အသားကောငှးပှီး ဆိုကဒှမှှနတှဲ့ စတိုငပှနတှှကေ ယောငှးကို စမတကှစှမှောပါ။ ဖိနပအှနနေဲ့ကတော့ ထိပပှိတဒှေါကမှှင့ဖှိနပလှေးတှကေ အလိုကဖှကဆှုံးပါပဲ။

 

(၂) ဘလောကဈှ နဲ့ skinny jeans

ဝတစှုံပှညှ့မဝတခှငှတှဲ့ ယောငှးတို့အတှကှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငအှတှဲအစပှ (၃) ခု ဝတစှုံပှညှ့မဝတခှငှတှဲ့ ယောငှးတို့အတှကှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငအှတှဲအစပှ (၃) ခု ဝတစှုံပှညှ့မဝတခှငှတှဲ့ ယောငှးတို့အတှကှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငအှတှဲအစပှ (၃) ခု

ရုံးမှာ ဘာမှထှထှထေေူးထူးမရှိတဲ့နေ့တှဆေိုရငှ ဒီ outfit လေးက ယောငှးတို့ကို တဈနကေုနသှကတှောင့သှကသှာဖှဈစမှောပါ။ ဘလောကဈှအငှကှှီတှကတေော့ မိနှးကလေးတိုငှးအတှကှ ရှားမယမှထငပှါဘူး။ ဗှောငလှေးတှလညှေး ဝတနှိုငသှလို အဆငနှဲ့လညှး ဝတလှို့ရပါတယနှောှ။ အရောငအှနနေဲ့ဆိုရငတှော့ မကှစှိအေးစမယှေ့ အရောငလှှငလှှငလှေးတှကေ အသင့တှောဆှုံးပါ။  Skinny jeans ကို ဘရနှးဒကှောငှးကောငှးထဲက ဝယထှားရငှ အရောငလှှင့တှာတှေ ရှဲသှားတာတှမဖှဈတေော့တဲ့အတှကှ ယောငှးအနနေဲ့ ခဏခဏဝယနှစရောမလိုတော့ပါဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး sneakers လေးတှနေဲ့ တှဲဖကဝှတဆှငရှငှ ယောငှးကို သှကလှကပှေါ့ပါးတဲ့အသှငပှေးမှာပါ။

 

(၃) Dress

ဝတစှုံပှညှ့မဝတခှငှတှဲ့ ယောငှးတို့အတှကှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငအှတှဲအစပှ (၃) ခု ဝတစှုံပှညှ့မဝတခှငှတှဲ့ ယောငှးတို့အတှကှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငအှတှဲအစပှ (၃) ခု ဝတစှုံပှညှ့မဝတခှငှတှဲ့ ယောငှးတို့အတှကှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငအှတှဲအစပှ (၃) ခု ဝတစှုံပှညှ့မဝတခှငှတှဲ့ ယောငှးတို့အတှကှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတကဖှကရှှငအှတှဲအစပှ (၃) ခု

Dress တှကေ ရုံးသမားတှရေဲ့ ရှေးခယှမှှုဖှဈနခေဲ့တာ အခှိနအှတောကှှာခဲ့ပါပှီ။ အမှားအမှငမှှာ မိနှးမဆနတှဲ့အသှငကှိုရော စမတကှတှဲ့အသှငကှိုပါ တဈပှိုငတှညှးပေးတဲ့ dress တှကေို ရှေးခယှတှာမမှားပါဘူး။ Dress တှကေို ရှေးမယဆှိုရငှ အရောငငှှိမတှဲ့ အနကှ၊ အသားရောငှ၊ အဖှူရောငှ၊ မီးခိုးရောငတှှကေို ရှေးသင့ပှှီး ဒီအရောငတှှကေို ရိုးတယထှငရှငတှော့ စဈစိမှးရောငှ၊ အုတကှှိုးရောငှ၊ နကပှှာရောငတှှကေို ရှေးလို့ရပါတယနှောှ။ ဒေါကမှှင့ဖှိနပလှေးတှကတေော့ dress နဲ့အကောငှးဆုံးအတှဲအစပဖှှဈပါတယှ။

 

ကဲ…ဒီလောကဆှိုရငှ ယောငှးတို့လညှး ရုံးသှားခါနီးတိုငှး ခေါငှးစားရတာ သကသှာသှားလောကမှယထှငပှါတယှ။ နောကထှပယှောငှးဝတဆှငသှှားသင့တှာကတော့ ကိုယ့ကှိုယကှိုယယှုံကှညမှှုပါပဲ။ ကိုယ့ကှိုယကှိုယယှုံကှညမှှုရှိတဲ့ အမှိုးသမီးတဈယောကဟှာ ဘာဝတဝှတလှှနတောမို့ ယောငှးတို့လညှး HER Myanmar ပှောပှတဲ့ outfit လေးတှကေို ဝတပှှီး ယုံကှညမှှုရှိရှိလှနိုငပှါစနေောှ။

Share this story

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Share on linkedin

Related Articles

ကြောင်ချစ်သူများသိသင့်သည့် လျှို့ဝှက်ချက်များ

ကြောင်ချစ်သူများသိသင့်သည့် လျှို့ဝှက်ချက်များ

ကြောင်ချစ်သူတွေသိထားသင့်တဲ့ ပူစီလေးတို့ရဲ့လျို့ဝှက်ချက်များ ယောင်းကကြောင်ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ယောင်းသေချာပေါက် နှစ်သက်မှာပါ။ ကြောင်လေးတွေက ခွေးတွေနဲ့မတူဘဲ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အချေစတိုင်လ်ကို

Read More »
Six Great Ways to Control Anger

ဒေါသကိုထိန်းချုပ်နိုင်မည့်နည်းလမ်း (၆)သွယ်

ဒေါသထိန်းချုပ်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်း ၆ မျိုး   စိတ်တိုနေတဲ့လူဟာအမှားတွေကြီးဆက်တိုက်လုပ်နေမိတတ်ပါတယ်။ဒေါသအရမ်းထွက်နေရင်တောင်မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုပါတယ်။အခု ယောင်းတို့ကို အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ချစ်သူရည်းစား သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်

Read More »
Art of Living Alone

တစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်ခြင်းအနုပညာ

တစ်ကိုယ်တည်းနေခြင်း အနုပညာ   နေ့စဉ်ဘဝစိတ်မွန်းကြပ်မှုတွေကြာင့်တစ်ယောက်တည်းတစ်နေရာရာကို ထွက်ပြေးချင်တဲ့စိတ်မျိုးပေါက်ဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအချိန် လူတိုင်းလိုလို တွေးမိတာက တစ်ယောက်တည်း နေရရင်

Read More »
plus size model

Plus Size အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်သည့်အမှားများ

Plus Size မမတို့လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ ဖက်ရှင်အလွဲ (၅) ခု   ဖက်ရှင်ကျတယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးယောင်းရေ။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့

Read More »

HER Myanmar

Page သို့သွားရန်

HER Myanmar အနေနဲ့ သင့်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကို သင့်မိတ်ဆွေတစ်‌ယောက်အနေနဲ့ အမြဲ အဖော်ပြအကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

Her Myanmar Team

Editor's Pick
Sponsor

ADVERTISE WITH US

Explore