သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အိတ် ဘယ်လိုရှာရမလဲ

သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အိတ် ဘယ်လိုရှာရမလဲ

အိတတွှဝယပွှေီး အဆငမွပှလေို့ မကိုငဖွှဈရငတွော့ ဒါကို ဖတဖွို့လိုနပှေီ။   ယောငွးတို့ရေ … သိကှတဲ့အတိုငွးပဲ…အိတမွှငရွငွ မနနေိုငမွထိုငနွိုငွ ဝယမွိကှတဲ့ မခှောတှကေ အမှားသား… အရောငစွုံ၊ ဆိုကဒွစွုံ၊ ဒီဇိုငွးစုံရှိနတောတောငမွှ ဖှတသွှားဖှတလွာအိတလွှလှလေးမှားမှငရွငွ ဝယလွိုကရွမှ နသောထိုငသွာရှိတာရော။ ဒါပမေဲ့ ဝယပွှီးတော့ရော? Stella တို့တှကေ ဝယသွမှှအိတတွှအကေုနလွုံးကို ကိုငဖွှဈရဲ့လား ? တကယတွမွးက ကိုယနွဲ့ နေ့စဉနွေ့တိုငွး အဆငပွှတေဲ့အိတတွဈလုံးနဲ့ပဲ လုံးလညခွှာလညလွိုကနွရတော ဟုတွ ? ဒါဆို အမှဲကိုငဖွှဈနမယေ့ွ အိတတွဈလုံးကို ဘယလွိုဝယရွမလဲ …   (၁) ဈေးနှုနွး အရငဆွုံး ဈေးနှုနွးကို အရငကွှည့ပွါ။ ကိုယ့ရွဲ့လစာ နှဈလသုံးလစာပေါငွးလောကရွှိနတေဲ့ အိတကွို လိုခငှတွာတဈခုတညွးနဲ့ ဝယဖွို့မစဉွးစားပါနဲ့။ ဒါက သကသွကမွဲ့ဖှုနွးတီးရာကပှါတယွ။   (၂) ဆိုကဒွ ကိုယကွ […]